{{ "Return to" | translate }} FISCHERSAUCTION.COM
Conditions of Sale - {{ viewVars.auctionTitle }}
{{'General Conditions of Sale' | translate }}

Kijken, kijken, bieden en kopen

Hoe te bieden tijdens onze Timed Online veiling

Deze veiling gaat geheel via internet en staat onder onafhankelijk toezicht van notaris; wordt nog aangegeven op de website www.fischersauction.com.

Er is een speciale mogelijkheid om in de zaal van het Fischerhuis mee te bieden, u bent welkom om aanwezig te zijn (RSVP via info@fischersauction.com) en eventueel een bod bij de notaris neer te leggen. 

Bieden gaat via een zo genaamd timed-online veilingsysteem, een vertrouwd en efficiënt systeem waar verschillende gerenommeerde veilinghuizen in de wereld al lange tijd mee werken. De veiling loopt vanaf het moment dat de catalogus online staat en stopt op een aangegeven tijd. Alle kavels zijn te zien tijdens de kijkdagen en in onze online catalogus met afbeeldingen en richtprijzen. De hoogste prijs is de vervangingswaarde voor het af te geven certificaat door Simonis & Buunk. Dit certificaat kan dienen voor een te sluiten verzekering. Na het aanmaken van een account kunt u de gehele periode biedingen achterlaten.

U kunt ook vanaf de foto’s bieden. De conditie van de werken is perfect. De foto’s zijn kleurecht. Bovendien is er de ruilregeling bij Simonis & Buunk.

Biedingen worden standaard behandeld als “auto bod” waarbij de computer in de aangegeven stappen voor u meebiedt tot het door u opgegeven maximum. Uw maximum bod is strikt persoonlijk. Indien uw bod wordt overboden krijgt u hiervan tot een half uur voor sluiting van het betreffende kavel bericht per e-mail. U kunt ook per kavel bieden en het hele proces volgen. Dat is niet aan te raden bij het bieden op meerdere kavels. Want uit eigen ervaring kan er door de tijd gemakkelijker iets vergeten worden. Bovendien werkt het autobod sneller en efficiënter. Dus adviseren wij u een hoger of uw maximum bod in te voeren. U kunt dat bedrag natuurlijk altijd tijdens de veiling bijstellen. U kunt alles in eigen hand houden relaxed vanuit uw huiskamer.

U kunt uw biedingen heel gemakkelijk volgen als u ingelogd bent.

Uiteindelijk wordt het pas écht spannend in de laatste minuten. Wanneer iemand in de laatste minuten biedt, wat helaas vaak gebeurt, wordt de veiling voor het betreffende kavel steeds, zoals wordt aangegeven, tot enkele minuten verlengd, zo heeft ‘de tegenpartij’ weer voldoende tijd om een hoger bod uit te brengen. Het biedverloop kan ook snel gaan, er worden vlak voor en tijdens de sluiting van de veiling dan ook geen mails meer verstuurd om aan te geven dat u bent overboden. U dient de sluiting van het kavel dan zelf te volgen om te zien of u overboden bent. U kunt natuurlijk dit volgen op uw account uit handen geven met een maximum te bieden bedrag.

Wij adviseren echter de bieding, als u het kunt en wilt, zelf ter hand te nemen.

U kunt ter besparing van tijd en risico het beste een maximale bod direct als autobod (zgn. proxibod) invullen, u kunt het immers altijd weer bijstellen.

Registreer op tijd alstublieft.

Om via de website van Fischer’s Auction mee te bieden dient u tijdig te zijn geregistreerd. Dit kan eenvoudig via de genoemde stappen op de website onder de knop ‘Biedinformatie’.

Alle biedingen zijn bindend en kunnen voorzover er een biedproces aan de gang is niet worden ingetrokken.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u niet tot het laatste moment te wachten met het invoeren van uw maximum bod. U loopt dan de kans dat u te laat bent.

Veilingkosten is ‘opgeld’ = 10% all-in.

Het bedrag waarvoor u uiteindelijk iets koopt bestaat uit de hamerprijs en opgeld. Fischer’s Auction berekent 10% opgeld (veilingkosten). Deze kosten zijn all-in. inclusief BTW en inclusief eventueel volgrecht welke verkoper zelf over zijn omzet af zal dragen).

Fischer’s Auction kan u assisteren met het transport of verzending van uw aankopen indien u deze zelf niet kunt ophalen.

Algemene Veilingvoorwaarden van Fischer’s Auction

 Op alle veilingen georganiseerd door Fischer’s Auction zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Eenieder die op welke wijze dan ook deelneemt aan een van deze veilingen dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.


Algemene Veilingvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden (=‘AV’) zijn van toepassing op alle veilingen van Fischer’s Auction (=‘FA’), onderdeel van Simonis&Buunk Collectie BV (=‘S&B’). Eenieder die door te bieden aan de veiling deelneemt maakt daarmee kenbaar dat hij/zij als bieder de toepasselijkheid van deze AV kent en aanvaardt. De toepasselijkheid van de AV wordt onder andere aan bezoekers kenbaar gemaakt, op de website www.fischersauction.com en door terhandstelling op de kijkdagen in het Fischerhuis op de Notaris Fischerstraat 27, 6711 BB Ede. Daarnaast worden de AV op verzoek per omgaande toegezonden.

In de AV wordt verstaan onder:

 1. Kijkdagen: de periode wanneer de kunstwerken ter bezichtiging en beoordeling worden tentoongesteld;
 2. Veiling: de verwerking van biedingen en toewijzing – ofwel verkoop aan de hoogste bieder;
 3. Kavel: het kunstwerk of de kunstwerken onder één nummer geveild;
 4. Bod: het door een deelnemer geboden bedrag – de hamerprijs - op een door de veiling aangeboden kunstwerk exclusief 10% opgeld;
 5. Bieder: deelnemer die in de veiling van FA tenminste één bod uitbrengt;
 6. Bieden: elk bod digitaal of live ter veiling;
 7. Koper: de hoogste bieder aan wie een kunstwerk wordt toegewezen via de veiling FA;
 8. Toewijzing: de verklaring (al dan niet via de notaris) via het softwaresysteem waardoor men betrekking tot een kunstwerk de bieder met het hoogste bod als koper wordt geaccepteerd, waardoor een koopovereenkomst tussen FA en koper tot stand komt tegen de koopsom zijnde het hoogste bod plus 10% opgeld (alle kosten toeslagen en belastingen inbegrepen);
 9. Hamerprijs: het bedrag (bod) waarvoor het kunstwerk aan de koper volgens h. is toegewezen exclusief opgeld;
 10. Limiet: het minimale bedrag waar beneden niet geldig geboden kan worden, aangegeven in de catalogi met ‘startbod’;
 11. Opgeld: een toeslag van 10% op de hamerprijs incl. BTW;
 12. Koopsom: hamerprijs vermeerderd met het opgeld. In de koopsom is de BTW en eventueel volgrecht inbegrepen; de koopsom wordt – als hoofdregel – volgens de BTW-margeregeling gefactureerd door FA dan wel direct door een van de vennootschappen van Simonis & Buunk.

Art. I – Algemene bepalingen

 • De bieder dient bij zijn winnende bod – achteraf - een kopie van zijn geldig identiteitsbewijs te voegen - mede in verband met de Wet Wwft.
 • Elk bod dat is verzonden is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Als een bieder meer dan één keer op een bepaald kavel heeft geboden, geldt alleen het hoogste bod en vervallen de andere. Het systeem zorgt er voor dat u nooit tegen uzelf opbiedt.
 • Degene, die ter veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
 • Indien een koper heeft geboden op last of voor rekening en risico van één of meerdere anderen is deze of zijn dezen naast de koper hoofdelijk gebonden voor de op koper krachtens deze veilingvoorwaarden rustende verplichtingen.
 • Indien van toepasselijk geeft FA de veilingnotaris alle rechten met betrekking tot, voorzover mogelijk, de regulering van het biedproces voorzover dat plaatsvindt live in het Fischerhuis. Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de verwerking van de registratie en biedingen voordoet en omtrent de uitleg of toepassing van de AV tijdens de veiling is – bij wijze van bindend advies – beslissend. Heeft de notaris vragen dan moet de bieder bereikbaar zijn voor inlichtingen.
 • De notaris heeft het recht om zonder opgave van redenen een bod live uitgebracht in het Fischerhuis niet als zodanig te erkennen en de veiling verder af te wikkelen. Een bod zonder geldig identiteitsbewijs evenals een onduidelijk bod kan de notaris ongeldig verklaren.
 • FA is gerechtigd één of meerdere kunstwerken uit de veiling terug te trekken en tijdens de veiling over de kunstwerken aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen. Dit zal uiterlijk de dag voor de laatste kijkdag in de catalogus op de website worden meegedeeld. Het is dus raadzaam in deze dagen de website van FA te raadplegen.

Art. II – Veiling, verwerking, en toewijzing. Eventueel bieden via veilingnotaris.

 • De hoofdregel van FA luidt: de bieder met het hoogste bod koopt het kunstwerk tegen een hamerprijs gelijk aan het hoogste bod verhoogd met de opgeld.
 • Bieden geschiedt te allen tijde via de computer of schriftelijk via notaris en is mogelijk vanaf publicatie van de catalogus tot de virtuele hamer voor een kavel is gevallen, waarmee het kavel is toegewezen en de hamerprijs en dus koopsom is vastgesteld.
 • Naast bieden via software op de site van FA - wat de voorkeur heeft - kan bieden ook per brief, e-mail of fax tot op de dag van de veiling om 12.00 uur direct bij de notaris of ook via een medewerker van FA. Na dat tijdstip heeft de notaris het recht om biedingen binnengekomen per brief, e-mail of fax te weigeren. Als een bod ingediend na dat tijdstip compleet is en de verwerking daarvan geen belemmering vormt voor het biedproces, zal de notaris zich uiteraard wel inspannen het bod mee te nemen in de veiling en voor u te bieden.
 • Tijdens de veiling vindt de verwerking van de biedingen plaats. De veiling is openbaar toegankelijk in het Fischerhuis voor bieders en geïnteresseerden, maar bieders zijn er niet toe verplicht om aanwezig te zijn. Tijdens de veiling is er een laatste mogelijkheid om alsnog een bod in te dienen voordat het kavel ‘afloopt’ alleen daar zijn risico’s indien er meerdere mensen tegelijk ons van FA of de notaris aanspreken. Na de virtuele hamerslag (het kavel loopt af) kan er op dat kavel niet meer geboden worden en is de hoogste bieder de koper.

Art. III – Geheimhouding

 • Voorzover bieders de biedingen niet zelf ter hand willen nemen via het systeem van FA en de biedingen bij de notaris wensen neer te leggen beheert deze alle informatie en taken die omwille van een eerlijk en discreet veilingproces en zorgt er voor dat de informatie niet ter kennis van FA, S&B, bieders of derden mogen komen.
 • De notaris houdt alle informatie omtrent identiteit van bieders, die tot hem komt middels o.a. biedformulieren, strikt geheim tot de veiling is afgelopen en geeft pas na afloop de naam en contactgegevens van alle bieders, zonder de informatie op welke kavels zij geboden hebben, door aan FA. Uitzondering op voornoemde geheimhouding is informatie aan FA per kavel na de toewijzing door te geven: de naam en contactgegevens van de hoogste bieder, dit om de nota op te stellen.
 • De notaris houdt de hoogte van alle biedingen – waaronder nadrukkelijk het hoogste bod – strikt geheim en maakt deze aan niemand bekend.

Art. IV – Verklaring juiste informatieverschaffing en garantie.

 • De eigen website van FA is het enige officiële medium voor juiste informatie-verschaffing van de kavels. FA staat nimmer garant voor juiste informatieverschaffing via een ander medium dan de eigen website. Als een kavel door een derde partij beschreven wordt waarbij informatie afwijkt van de informatie in de catalogus op de website, dan is de informatie in de catalogus op de website de enige juridisch bindende.
 • FA garandeert dat elk kunstwerk overeenstemt met de beschrijving ervan in de catalogus op de website, behoudens nadrukkelijke vermelding bij het betreffende kavel in de catalogus op de website uiterlijk op de eerste kijkdag. Het is dus raadzaam in deze dagen de website van FA te raadplegen.
 • Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de volle koopsom, indien hij binnen twintig jaar na de veiling aantoont dat het kunstwerk dergelijke ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is – zoals de echtheid – dat indien deze gebreken of de onjuiste omschrijving tijdens de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht. Mede vanwege de ouderdom is normale restauratie, een doublering of andere conservatoire behandeling algemeen aanvaard en niet een zodanig gebrek te beschouwen dat zulks een reden voor ontbinding is of kan zijn.
 • Koper heeft onder 3 voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de beschrijving uiterlijk op de laatste kijkdag van de veiling is kenbaar gemaakt op de website van FA. Als het gebrek is ontstaan na het moment van toewijzing geldt de uitkomst en uitkering van de verzekering van Simonis & Buunk.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de bieder om zich op de hoogte te stellen van de conditie. Zoals de normale craquelévorming, buiging van een paneel en de conservering van het kunstwerk. Bieders worden aangemoedigd om de kavels te bekijken tijdens de kijkdagen. Uitsluitend voor het gemak van de bieder wordt een conditierapport op verzoek gegeven. De afwezigheid van een conditierapport van een kavel op de website impliceert niet dat het kavel geen restauratie of conservering heeft. Het zijn immers vooral kunstwerken met een ouderdom van meerdere decennia of zelfs een tot twee eeuwen.
 • Eventuele restauraties kunnen worden besproken tijdens de kijkdagen; FA geeft garantie op een juist uitgevoerde restauratie gedurende tien jaar.

Art. V – Betaling, risico en levering

 • Een kunstwerk wordt verkocht en gaat over op de koper in de toestand waarin het kunstwerk zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.
 • Vanaf het moment van toewijzing is het kunstwerk onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.
 • De levering van het kunstwerk aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats pas nadat FA de koopsom volledig heeft ontvangen.
 • De koopsom dient uiterlijk binnen zeven werkdagen na de veiling aan FA te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper een vergoeding is verschuldigd van een rente, gelijkgesteld aan de wettelijke handelsrente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum van de uiterlijke verschuldigdheid van de koopsom tot de dag van de algehele voldoening.
 • Indien de koper dertig dagen na de veiling de koopsom niet of niet volledig heeft voldaan, is koper zonder nadere aanzegging in verzuim en in gebreke en is FA gerechtigd onmiddellijk invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en het kunstwerk, hetzij openbaar, hetzij onderhands te verkopen.
 • De nalatige koper is aansprakelijk voor de door FA ten gevolge van de ontbinding en verkoop als hiervoor bedoeld geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een meeropbrengst uit zodanige verkoop.
 • Alle kosten die FA redelijkerwijs heeft moeten maken ter zake van het niet nakomen door koper van enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn voor rekening van de koper.

Art. VI – Ruilrecht

 • Elk kunstwerk - uitgezonderd kavels met *) in de catalogus - mag voor de koopsom gedurende de periode van twaalf maanden na de veiling worden ingeruild op een ander schilderij uit de collectie van Simonis & Buunk tot een maximum van de aangegeven verzekeringswaarde = de hoogste schatting op de site bij het desbetreffende kavel. Aldus kan de koopsom in mindering worden gebracht op de koopsom van het nieuw aangekochte stuk bij S&B.
 • Deze inruilmogelijkheid kan worden geëffectueerd op het merendeel van de collectie, daarvan in beginsel uitgezonderd: enkele schilderijen welke zijn bestemd om te worden afgebeeld in de eerstvolgende expositie-aankondiging of advertentie en eventuele werken in consignatie. Bovendien is de inruilmogelijkheid niet van toepassing op werken bestemd voor (en tijdens) de speciale verkoopexposities.

Art. VII – BTW

 • BTW wordt met toepassing van de zgn. BTW-margeregeling slechts in rekening gebracht over de brutomarge en is hierin begrepen. Kopers die daarvoor in aanmerking komen kunnen verzoeken ook de hamerprijs in de heffing van BTW te betrekken. Bij kunstwerken, die ter veiling zijn ingevoerd in de Europese Unie, wordt de hamerprijs steeds in de heffing van BTW betrokken; de betreffende kunstwerken zijn in de veilingcatalogus alsdan aangeduid met **) . Het tarief van invoer 9% BTW kan worden teruggevorderd door de koper. De particuliere koper hoeft hier geen rekening mee te houden.
 • BTW-ondernemers kunnen deze BTW in mindering gebracht krijgen door te opteren voor de normale BTW regels in plaats van de margeregeling. Informatie ter zake is te verkrijgen bij FA.

Art. VIII – Overige bepalingen

 • Op deze AV, de veiling en de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en FA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen van verschil van inzicht of interpretatie tussen deze AV en andere aangegeven informatie door FA, waaronder de catalogus, de website en mondelinge uitingen, zijn de AV bepalend.
 • Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 • Absolute en relatieve competentie zijn in eerste aanleg en in hoger beroep voorbehouden aan respectievelijk de arrondissementsrechtbank te Arnhem en het Gerechtshof te Arnhem.

Ter afsluiting

Tot de leuze van Fischer’s Auction hoort “veilig veilen”. Dat komt met name vanwege de echtheidsgarantie en het ruilrecht. Dat zal ook een meer zuivere prijsvorming in de hand werken omdat het risico voor de particulieren even laag is als kopen onder garantie in de kunsthandel. De beslotenheid en discretie van de kunsthandel en een onafhankelijke persoon, de notaris, sluiten naadloos aan bij Fischer’s Auction. De notaris garandeert strikte geheimhouding; bieders worden overigens sterk aangeraden verder met niemand informatie te delen over hun biedingen.

Fischer’s Auction laat hier een manco zien bij reguliere veilinghuizen die zgn. commissiebiedingen zélf beheren en waar het notariële toezicht slechts strekt tot het biedproces in de veilingzaal. Zelfs in de veilingzaal heeft de notaris niet volledige controle bij de reguliere veilinghouder; de veilingmeester ontvangt zelf alle commissiebiedingen en heeft ‘in potentie’ de mogelijkheid om zogeheten schijnbiedingen te creëren om de prijs kunstmatig op te drijven.

In het software systeem van Fischer’s Auction kunt u volledig discreet per bod zien hoever u wilt gaan. Het kost wat concentratie en tijd maar u zult zien, het is ook leuk om te ervaren.

Die tijd kunt u besparen door gelijk een maximaal bod in te voeren waarbij het systeem voor u biedt om het zo voordelig mogelijk te kopen. En uiteraard kunt u uw maximum bod toch later weer bijstellen.